برچسب: فشار خون

تغذیه در پیشگیری و کنترل فشار خون بالا

تصویر مربوط به مقاله کنترل فشار خون- انتشارات حک

نیرویی که خون را از قلب توسط سرخرگ ها به سایر نقاط بدن می راند، فشار خون نامیده می شود، در مراحل مختلف انقباض و استراحت عضله قلب، فشار خون در سرخرگ ها تغییر می کند. فشار خون هنگام انقباض، فشار سیستولیک یا ماکزیمم و فشار خـون هنگام استـراحت، فشار دیاستولیک یا مینیمم نامیده می شود. فشار خون بالا عبارت است از افزایش فشار وارده از جریان خون به دیواره رگ های خونی. در صورتی که فشارخون بالا به موقع تشخیص داده نشود و یا به خوبی کنترل نشود ایـن عارضه می تواند باعث آسیب دیواره عروق شده و به...

ادامه خواندن ←