مقدمه ای بر مفاهیم مدیریت استراتژیک سازمانی

سازمان به معنای عام،بزرگ کننده ی قدرت و نیز مبنای بسیاری از نظم و ترتیب ها و عامل آینده نگری درجامعه هست.
ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روز افزون آن ها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است و بدیهی است که هر سازمان اجتماعی برای اهداف خاصی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیاز مند مدیریت است.
در مدیریت سازمانی اموری چون، ارتباط انسانی و عوامل موثر بر ارتباطات وراه اهی بهبود آن در گروه های رسمی و غیر رسمی مطرح است.

این کتاب سفارشی میباشد

جزئیات کتاب

شابک

9786006682846

تعداد صفحات

168

نوبت-چاپ

دوم/1397

ناشر

انتشارات حک (عضو هلدینگ گروه طرفه)

طراحی

گروه طرح طرفه (عضو هلدینگ گروه طرفه)

صفحه آرایی

گروه طرح طرفه (عضو هلدینگ گروه طرفه)

عنوان اصلی

مقدمه ای بر مفاهیم مدیریت استراتژیک سازمانی (با رویکرد به صنعت بیمه)

نویسنده

حسن وزیری فرد

حسن یحیی زاده