اخبار

پیشگیری از استرس در محیط کار

در حال حاضر، استرس ناشی از کار موضوعی بسیار جدی و مطرح شده در فضاهای مختلف کاری می باشد. استرس تاثیرات فراوان منفی ازجمله اختلال های خونی، گوارشی، جسمی، روانی و در نهایت بهره وری پایین را ایجاد می کند.
باتوجه به این مورد که روزانه هر فرد ساعات بسیار زیادی را در محل کار خود سپری می کند، برای موفقیت در زمینه شغلی، کنترل استرس در محیط کار امری بسیار مهم و ضروری می باشد. در حال حاضر، با توجه به استرس موجود و همچنین بهبود شرایط کار، بر اقدامات عملی برای مقابله با شرایط کاری استرس زا تاکید روز افزونی می شود.

نکته قابل توجه این است که فرایند پیشگیری از استرس باید به ارزیابی ریسک مرتبط شود؛ چرا که استرس را نمی توان متفاوت از دیگر خطرات درمان کرد پس کارفرما می بایست سنجش ریسک انجام داده و تمامی تغییرات دیگر را براساس این سنجش ادامه دهد. برنامه پیشگیری از استرس درمحیط کار یک برنامه مجزا و جداگانه نیست و این موضوع باید با سیاست کلی ایمنی و بهداشت حرفه ای مؤسسه ادغام شود.
در این جا چند پیشنهاد سازنده در جهت پیشگیری از استرس در محیط کار به شما عزیزان ارائه می شود:

1- نسبت به شرایط محیط کار از چک لیست عملی استفاده کنید. چک لیستی که در بردارنده آیتم های مهم و عملی باشد می تواند به افراد کمک کند تا شرایط موجود را به شیوه ای سیستماتیک ومنظم مورد بررسی قرار بدهند.

2- توصیه می شود از نمونه های مربوط به اصلاحاتی که در دیگر محیط های کاری پیاده سازی شده است؛ در جهت یادگیری و خلق ایده هایی که برای انجام اصلاحات درآن شرایط خاص متناسب هستند؛ استفاده شود.

3- بحث گروهی همیشه مفید است؛ چراکه به افراد کمک می کند تا ایده هایشان را درباره چگونگی اولویت بندی اقدامات از دیدگاه های متفاوت با هم در میان گذاشته و باعث ایجاد تعادل بین دیدگاه ها شود.

4- ایجاد نقشه های کوتاه مدت و بلند مدت برای اصلاحات همیشه سودمند و مفید است. ایده هایی که برآورده کننده نیازهای فوری هستند، ابتدا به صورت کوتاه مدت اجرا می شوند. زیرا، زمانی که یک بهبود کوچک ولی سازنده به وجود می آید، باعث اطمینان افراد به گام بعدی خواهد شد که این گام به زمان بندی و منابع بیشتری احتیاج خواهند داشت.

بسیار مهم است که تجارب بدست آمده، با پیشنهادها و برنامه هایی که برای انجام اصلاحات مطرح شده بودند مرتبط گردند. به منظور دست یابی به نکات گفته شده در این مقاله و دسترسی بیشتر به نکات و روش های عملی برای رسیدن به محیط کاری سالم، می توانید کتاب”برنامه کاربردی پیشگیری از استرس درمحیط کار (براساس پروتکل سازمان جهانی کار)” را از سایت انتشارات حک تهیه کنید.

هدف از نگارش این کتاب راهنما، منعکس کردن نیاز روز افزون به رسیدگی کردن به مشکلات ناشی از استرس می باشد. 50 نکته کلیدی در این کتاب مطرح شده است که نتیجه تجربه متخصصانی است که در بررسی  اعمال پیشگیری از استرس در محیط کار فعالیت داشته اند.