یکصد فرمان در ایمنی

رفـت و آمدهـای حـدود بیسـت سـاله بیـن مسـیر تهـران و همـدان در کنـار مسـافرتهای متعـدد شـغلی عـلاوه بـر دشـوار یهـای زیـاد یک مزیـت بزرگـی نیز داشـت و آن فرصـت تفکـر و اندیشـیدن در طول مسـیر بـود کـه گاهـا بـه ایـده هـای خـوب و خلاقانـه ای منتهـی مـی شـد. روزی که بـه ذهنـم خطـور کرد کـه تجارب نزدیـک بـه سـه دهـه فعالیتـم در حـوزه HSEو بالاخـص ایمنـی را بـا همکارانـم در قالـب یکسـری قوانیـن بـه اشـتراک بگـذارم هیـچ فکـر نمـی کـردم کـه همیـن تـک ایـده بیـش از پنـج سـال ذهـن و انرژیـم را درگیـر خـود سـازد، ایـده ای کـه بـه زودی نـام” یـک صـد فرمـان در ایمنـی” را بخـود گرفـت.

۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال

جزئیات کتاب

وزن 400 گرم
ابعاد 1.5 × 15.5 × 15.5 سانتیمتر
عنوان اصلی

یکصد فرمان در ایمنی

مولف/مولفین

ایرج محمد فام

ناشر

انتشارات حک (عضو هلدینگ گروه طرفه)

شابک

978-622-6325-48-6

قطع (اندازه) کتاب

خشتی 15.5×15.5

نوع جلد

جلد شومیز :جلد مقوایی + سلفون

رنگ بندی جلد

دو رنگ

رنگ بندی صفحات

دو رنگ

تعداد صفحات

288

نوع چاپ

چاپ افست

طراحی

گروه طرح طرفه (عضو هلدینگ گروه طرفه)

صفحه آرایی

گروه طرح طرفه (عضو هلدینگ گروه طرفه)

نویسنده

ایرج محمد فام