فرهنگ معماری منظر و احداث

کتاب فرهنگ معماری منظر و احداث آن، کتابی مرجع و بسـیار مهـم بـرای طیـف گسـترده ای از دانشـجویان رشـته هـای مهندسـی فضـای سـبز، معمـاری، عمـران، شهرسـازی، محیـط زیسـت، کشـاورزی و مجریـان و مدیـران ایـن حـوزه ها می باشـد. بدون تردید اسـتفاده از ایـن کتـاب بـه عنـوان راهنمایـی بـرای معرفـی کلیـد واژه هـای انگلیسـی مرتبـط بـا حـوزه های معرفی شـده کمـک بسـیاری بـه افـراد مـی نمایـد.

این کتاب سفارشی میباشد

جزئیات کتاب

مترجم/ مترجمین

پیمان بضاعتی پور, محسن کافی, مریم ایاسه, مهدیه آقابابایی بروجنی

شابک

9786226325271

تعداد صفحات

552

طراحی

گروه طرح طرفه (عضو هلدینگ گروه طرفه)

نوبت-چاپ

اول 1399

ناشر

انتشارات حک (عضو هلدینگ گروه طرفه)

مولف/مولفین

آلن جی کریستنسن

نویسنده

آلن جی کریستنسن