فرآیندهای فوتوکاتالیستی در تصفیه آب و فاضلاب

<<فرآیندهای فوتوکاتالیستی در تصفیه آب و فاضلاب>>
بــا افزایــش آگاهی جوامع از خطــرات جبران ناپذیر آلودگی محیط زیســت در تخلیه پســاب ها و مواد آلاینده به طبیعت، قوانین حفاظت محیط زیســت در دو دهه اخیر بســیار جدی و ســخت تر شــده است. رعایت دقیق اســتانداردهای زیست محیطی منوط به کنترل آلاینده هایی اســت که بوسیله فرایندهای تصفیه بیولوژیکی حذف نمی‌شوند و از این رو فرایندهای دیگری به منظور حذف این گونه مواد سمی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
حذف آلاینده های محیط زیست که دارای اثرات زیان آور زیادی روی اکوسیستم می باشد از جمله پژوهش های انجام یافته در سالیان اخیر می‌باشد در این پژوهش در مورد فرایند فوتوکاتالیستی و انواع راکتورهای مورد استفاده برای حذف آلاینده های آلیز آب و فاضلاب توضیحاتی ارائه میگردد که فرایندهای فوتوکاتالیستی مورد استفاده در تصفیه آب و فاضلاب سیستم های نوینی به حساب می‌آیند

این کتاب سفارشی میباشد

جزئیات کتاب

مولف/مولفین

بابک کاکاوندی, علی آذری, عماد دهقانی فرد

شابک

978-600-6682-91-4

صفحه آرایی

گروه طرح طرفه (عضو هلدینگ گروه طرفه)

طراحی

گروه طرح طرفه (عضو هلدینگ گروه طرفه)

نوع چاپ

چاپ افست

ناشر

انتشارات حک (عضو هلدینگ گروه طرفه)

تعداد صفحات

80

نویسنده

بابک کاکاوندی

علی آذری

عماد دهقانی فرد

<<فرآیندهای فوتوکاتالیستی در تصفیه آب و فاضلاب>>
بــا افزایــش آگاهی جوامع از خطــرات جبران ناپذیر آلودگی محیط زیســت در تخلیه پســاب ها و مواد آلاینده به طبیعت، قوانین حفاظت محیط زیســت در دو دهه اخیر بســیار جدی و ســخت تر شــده است. رعایت دقیق اســتانداردهای زیست محیطی منوط به کنترل آلاینده هایی اســت که بوسیله فرایندهای تصفیه بیولوژیکی حذف نمی‌شوند و از این رو فرایندهای دیگری به منظور حذف این گونه مواد سمی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
حذف آلاینده های محیط زیست که دارای اثرات زیان آور زیادی روی اکوسیستم می باشد از جمله پژوهش های انجام یافته در سالیان اخیر می‌باشد در این پژوهش در مورد فرایند فوتوکاتالیستی و انواع راکتورهای مورد استفاده برای حذف آلاینده های آلیز آب و فاضلاب توضیحاتی ارائه میگردد که فرایندهای فوتوکاتالیستی مورد استفاده در تصفیه آب و فاضلاب سیستم های نوینی به حساب می‌آیند