مجموعه الزامات سیستم صدور پروانه کار

۳۶۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار

جزئیات کتاب

عنوان

پکیج مجموعه الزامات سیستم صدور پروانه کار(پکیج ۳ جلدی)
OGP/ BP/ HSE-UK

ناشر

انتشارات حک (عضو هلدینگ گروه طرفه)

طراحی

گروه طرح طرفه (عضو هلدینگ گروه طرفه)

پکیج مجموعه الزامات سیستم صدور پروانه کار (پکیج ۳ جلدی)

OGP/ BP/ HSE-UK

شامل: